Маркетинг

  Маркетингийн үндэс хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цагийн хуваарилалт 

 
 
 
Лекцийн сэдэв
 
 
 
Цаг
 
Семинарын сэдэв
 
 
Öàã
 
1
Маркетингийн түүний хөгжиë
 
2
 
 
Маркетингийн орчин үеийн үзэл баримтлал, Маркетингийн удирдлага – Зохион байгуулалт
 
 
 
 
2
 
2
Маркетингийн удирдлагын тухай
 
2
 
3
Маркетингийн орчин
 
2
 
Маркетингийн судалгаа шинжилгээний тогтолцоо, Маркетинг ба эдийн засгийн хөгжил 
 
2
 
4
Маркетингийн мэдээллийн систем ба судалгаа
 
2
 
5
Зах зээлийн сегментчлэл ба зорилтот зах зээл
 
2
 
Зорилтот зах зээл - Зах зээлийн сул орон зай, Маркетинг ба зах зээлийн байр суурь Орчин үеийн монгол хэрэглэгч 
 
2
 
6
Хэрэглэгчийн зах зээл
 
2
 
7
Байгууллагын зах зээл, байгууллагын худалдан авах зан төлөв
 
2
 
 
 
Óëèðàë äóíäûí øàëãàëò
 
2
 
8
 
Маркетингийн иж бүрдэл : Бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний бодлого
 
 
2
 
 
Барааны чанар - Зах зээл, Барааны шинэчлэлт - Шинэ зах  зээл, Шинэ бараа - Үнэ
 
 
2
 
9
 Үнэ, үнийн тогтолцоо 
 
2
 
10
Барааны хуваарилалт ба хөдөлгөөн
 
2
 
Маркетингийн иж бүрдэл түүний хэрэгжилт 
 
2
 
11
Маркетингийн идэвхжүүлэлт
 
2
 
 Зар сурталчилгааны компанит ажил мэдээлэл , Үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн онцлог
 
2
 
 
12
Үйлчилгээний маркетинг
 
2
Аялал жуулчлалын маркетинг – Монгол улс ба олон улсын аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал – Гадаад зах зээлд бараа гаргах
 
2
 
 
 
Нийт
 
24
 
 
 
16
 
 

 

Бичлэгийн тоо : 5 | Дэлгэцэнд : 1-5

Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ õè÷ýýëèéí óëèðàë äóíäûí øàëãàëòûí àñóóëòûí õàðèóëò

2010-10-19 23:08:58

13. Анкетан судалгааны онцлог, асуулгын хэлбэрүүд
Анхдагч өгөдөл цуглуулах аргуудаас хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь асуулгаын арга юм. Асуулгын аргаар мэдээлэл цуглуулахад судлаачид гол төлөв асуулгын хуудас буюу анкетын аргыг ашигладаг. Анкет нь судалгаанд оролцогчдоос хариу авах асуултуудын цогц бөгөөд анхдагч мэдэээлэл цуглуулах хамгийн түгээмэл хэрэгсэл юм. Анкет нь ихэнхдээ дараах үндсэн 3 хэсгээс бүрддэг.

Нийтэлсэн : naraa | Уншсан (246) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ ñåìèíàð ¹3 äààëãàâàð

2010-10-19 22:25:49

                                                                         Амжилттай хоногшуулалтын алтан зарчимууд
                 Хэрэглэгчийн ухамсарт хоногшхын тулд дараах 3-н зарчимыг зайлшгүй мөрдөх шаардалгатай.
1.    Хоногшуулалт бүтээгдэхүүнээс эхэлдэг: Өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүн үнэхээр сурталчилж байгаа шигээ чанартай, давтагдашгүй, гайхамшигтай, илүү багтаамжтай эсвэл илүү эвтэйхэн байх ёстой. Хамгийн гол нь бүтээгдэхүүний давуу тал хэрэглэгчийн ухамсарт тусгалаа олж тэнд баттай байр суурь эзлэх ёстой. Хоногшуулалт бол тэр сэтгэгдэл арчигдаж элэгдхээс сэргийлэн байнга сэргээж арчилхыг хэлнэ.   

 

Нийтэлсэн : naraa | Уншсан (343) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Маркетингийн үндэс хичээлийн Лекц №7-ийн үргэлжлэл

2010-10-12 13:59:32

Байгууллагын зах зээл дэх худалдан авалтын үе шатууд
Шинэ захиалгыг хийж буй худалдан авалт нь үндсэн 8-н үе шатаас бүрддэг. Харин давтан, болон өөрчлөлттэй давтан захилагын хувь дэдгээр үе шатуудын заримыг нь алгасаж болдог байна.
Асуудлыг мэдрэх: Худалдан авалтын үйл явц нь байгууллагад тодорхой бүтээгдэхүүн үйлчилгээ шаардагдаж буй нь ажиллагагчдад мэдрэгдхээс эхэлнэ. Асуудлыг мэдрэх нь гадаад ба дотоод сэдэлийн үр дүнд байж болно.

Нийтэлсэн : naraa | Уншсан (494) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Ìàðêåòèíãèéí çàãàëìàéëñàí ýöýã

2010-10-01 21:00:59

http://jacquelineferreira.files.wordpress.com/2009/10/philip-kotler.jpg

Фèллèп Котлер (1931-)

Фнллип  Котлер  нь АНУ-ын Èëëèíóà ìóæèéí   Ноуфвестерн èõ сургуулийн Келлогийн   менежмеíòèéí   сургууль    (Northwestern Kellogg  School   of  Management)-èéн олон улсын  маркетингèéí  ïрофессор  юм.  Келлогийн  менежментийн сургууль  нь  "Business Week" сэтгүүлээс 6 жилийн турш "Бизнеснйн шилдэг ñóðãóóëü”, "Маркетингийн шилдэг сургалттай сургууль"-иар шалгарч байв.

Котлер нь удаа дараа АНУ-ын Маркетингийн холбоо, Маркетинãèéí шинжлэх    ухааны    академи    зэрэг    байгууллагуудаас   "Шèëäýã маркетингийн сургагч"-аар тодорч байлаа.

 

Нийтэлсэн : naraa | Уншсан (193) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ õè÷ýýëèéí óëèðàë äóíäûí øàëãàëòûí àñóóëò

2010-04-20 11:29:24
  1. Маркетингийн судлах зүйл, үндсэн ойлголт
  2. Маркетингийн үүсэл хөгжил
  3. Маркетингийн ач холбогдол
  4. Маркетингийн үндсэн ухагдахуунуудыг тодорхойлох
  5. Маркетингийн үзэл баримтлалуудын онцлог, ялгаа
  6. Маркетинг үзэл баримтлал ба борлуулалтын үзэл баримтлал хоёрын ялгаа
  7. Маркетингийн орчны харьцуулалт
Нийтэлсэн : naraa | Уншсан (577) | Сэтгэгдэл ( 7 ) | Дэлгэрэнгүй